• Regulamin

Ogólne Warunki współpracy z firma VHV Flowers and Greens oraz Flower Import Sebastian Moryc • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert przedstawionych przez hurtownika (zwanego dalej "sprzedającym") oraz umów zawartych pomiędzy sprzedającym a klientem (zwanym dalej „kupującym”), jak również do ich realizacji.

  • Postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków strony muszą ustalać w formie pisemnej. Mają one pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

 • OFERTY CENOWE/ UMOWA

  • Złożone oferty cenowe nie wiążą sprzedającego, chyba że jest w nich oznaczony termin związania ofertą. Jeżeli oferta cenowa zawiera niezobowiązującą propozycję i zostanie ona przyjęta przez kupującego, sprzedający ma prawo do wycofania tej propozycji w ciągu dwóch dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia jej przyjęcia.

  • Umowa zostaje zawarta z chwilą wyraźnego zaakceptowania zamówienia przez sprzedającego w sposób ogólnie przyjęty w branży.

  • Oferty cenowe są jednorazowe i nie obowiązują w odniesieniu do kolejnych zamówień.

 • CENY

  • Ceny zostają z reguły ustalone poprzez akceptację zamówienia.

  • Podane ceny są cenami netto oraz zawierają wszelkie koszty transportu oraz opakowań.

  • W cenę nie wliczono podatku od towarów i usług (VAT), ewentualnych należności celnych przywozowych, innych podatków i opłat, kosztów kontroli jakości i/lub badania fitosanitarnego, kosztów załadunku i rozładunku, opakowania, transportu, ubezpieczenia i tym podobnych.

  • Ceny podane są w PLN, chyba że na fakturze wymieniona jest inna waluta.

 • DOSTAWA I TERMIN DOSTAWY

  • Terminy dostaw określone przez sprzedającego są orientacyjne i w przypadku ich przekroczenia kupujący nie uzyskuje prawa do rozwiązania umowy bądź odszkodowania, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.

  • Jeżeli sprzedający (częściowo) nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, jak najszybciej poinformuje on o tym kupującego. Jeżeli nie będzie on w stanie dostarczyć całej zamówionej ilości, ma on prawo do dokonania dostawy częściowej bądź do odroczenia realizacji zamówienia i/lub do dostarczenia innych produktów o takiej samej wartości bądź produktów podobnego rodzaju w porozumieniu z kupującym.

  • O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, jako miejsce dostawy obowiązuje miejsce składowania lub pomieszczenie przeznaczone do przetwarzania u sprzedającego, bądź inne miejsce wskazane przez sprzedającego.

  • Dostawa franco ma miejsce wyłącznie w takim przypadku i w takim zakresie, w jakim zostało to uzgodnione i potwierdzone przez sprzedającego na fakturze lub potwierdzeniu zlecenia.

  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień, jeżeli kupujący nie zapłacił za poprzednią dostawę w terminie zapłaty ustalonym w umowie.

  • Jeżeli kupujący nie odebrał zamówionych produktów w ustalonym w umowie miejscu i czasie, popada w zwłokę i ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę jakości na skutek przechowywania towaru. Zamówione produkty pozostają do dyspozycji kupującego w okresie przechowywania i są przechowywane na koszt i ryzyko kupującego.

  • Jeżeli jednak po upływie ograniczonego terminu przechowywania, który można uznać za rozsądny, biorąc pod uwagę rodzaj produktu, nie nastąpił odbiór przez kupującego i zdaniem sprzedającego ryzyko utraty jakości i/lub psucie się produktów wymaga interwencji w celu zapobieżenia w możliwie jak największym stopniu powstaniu szkody, sprzedający ma prawo do sprzedania danych produktów osobie trzeciej.

  • Niewywiązanie się ze zobowiązania przez kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pełnej ceny zakupu.

  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek niezrealizowania dostawy.

 • SIŁA WYŻSZA

  • W przypadku wystąpienia siły wyższej sprzedający może rozwiązać (częściowo) umowę bądź odroczyć tymczasowo realizację dostawy.

  • Przez siłę wyższą rozumie się między innymi, lecz nie tylko, zamieszki na terenie kraju, wojnę, strajk (również u dostawcy), klęski żywiołowe, epidemie, terroryzm, warunki pogodowe, warunki ruchu drogowego, takie jak na przykład blokady dróg, roboty drogowe lub korki, pożar, środki zapobiegawcze podjęte przez organy rządowe lub zdarzenia podobnego rodzaju.

 • OPAKOWANIE

  • Pakowanie odbywa się w sposób ogólnie przyjęty w handlu hurtowym kwiatami i roślinami i sprzedający decyduje o tym zgodnie z zasadami dobrych praktyk handlowych, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.

  • Za opakowania jednorazowe naliczana jest cena pokrywająca koszty.

  • Za opakowania wielorazowe oraz inne trwałe materiały (pudła kartonowe, kontenery, wózki piętrowe itd.), które pozostają własnością sprzedającego, naliczana jest również cena pokrywająca koszty i opakowania te podlegają zwrotowi sprzedającemu. Kosztami transportu zwrotnego obciążany jest kupujący oddzielnie.

  • Jeżeli kupujący nie zwróci trwałego materiału opakowaniowego (wózków piętrowych, kontenerów itd.) użyczonego kupującemu, sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego kosztami tego materiału oraz prawo żądania naprawienia przez kupującego wszelkich wynikających z tego szkód .

  • Jeżeli naliczana jest kaucja, zostaje ona rozliczona po zwrocie danego materiału będącego w należytym stanie. Kosztami transportu zwrotnego obciążony zostaje kupujący.

 • REKLAMACJE

  • Reklamacje dotyczące widocznych wad dostarczonych produktów należy zgłosić sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, przy czym w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania. Decydujący jest w takim przypadku moment otrzymania zgłoszenia przez sprzedającego. Zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone w formie pisemnej przez kupującego w ciągu dwóch dni od otrzymania produktów. Poza tym widoczne wady należy natychmiast zanotować w dokumentach przewozowych w chwili dostarczenia dostawy.

  • Reklamacje dotyczące ukrytych wad dostarczonych produktów należy zgłosić sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, a jeżeli zgłoszenie nie nastąpi w formie pisemnej, należy je potwierdzić na piśmie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

  • Reklamacje muszą zawierać przynajmniej: szczegółowy i dokładny opis wady, informację na temat ewentualnych innych faktów, na podstawie których można wywnioskować, że dostarczone produkty są tożsame z produktami odrzuconymi przez kupującego.

  • Sprzedającemu należy zawsze umożliwić zbadanie słuszności danych reklamacji na miejscu i/lub odbiór dostarczonych towarów. Produkty należy przekazać do jego dyspozycji w oryginalnym opakowaniu.

  • Reklamacje dotyczące części dostarczonych produktów nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia całej dostawy.

  • Po upływie wyżej wymienionych terminów uznaje się, że kupujący zaakceptował dostarczone towary bądź też fakturę. Reklamacje nie będą już wówczas rozpatrywane przez sprzedającego.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkodę poniesioną przez kupującego, chyba że kupujący udowodni, że sprzedający działał umyślnie lub że można mu zarzucić rażące niedbalstwo.

  • Wady dotyczące ewentualnych wymogów fitosanitarnych i/lub innych wymogów obowiązujących w kraju wwozu nie uprawniają kupującego do odszkodowania bądź rozwiązania umowy, chyba że i jedynie w takim zakresie jak, kupujący poinformował sprzedającego w formie pisemnej o tych wymogach przed zawarciem umowy.

  • Sprzedający nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą na skutek przerwania produkcji, szkodę powstałą na skutek opóźnienia, utratę zysku, szkodę powstałą na skutek przestoju bądź inną szkodę następczą poniesioną przez kupującego. W przypadku, gdyby sprzedający mimo tego był zobowiązany do wynagrodzenia szkody, odpowiedzialność cywilna sprzedającego jest wyraźnie ograniczona do kwoty faktury, bez podatku VAT, należnej za część dostawy, której szkoda ta dotyczy .

  • O ile nie podano wyraźnie inaczej, dostarczone produkty przeznaczone są wyłącznie do celów dekoracyjnych i nie nadają się do spożycia. Sprzedający zaznacza, że w razie niewłaściwego użytkowania, konsumpcji, kontaktu i/lub nadwrażliwości produkty mogą mieć szkodliwe skutki dla ludzi i/lub zwierząt. Kupujący ma obowiązek przekazania tego ostrzeżenia swoim odbiorcom i zwalnia sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za roszczenia osób trzecich, włącznie z użytkownikami końcowymi, dotyczące tych skutków.

 • ZAPŁATA

  • Zapłaty należy dokonać, zgodnie z wyborem sprzedającego: netto gotówką w chwili dostawy lub poprzez dokonanie wpłaty lub przelewu na konto bankowe lub konto w banku pocztowym podane przez sprzedającego, w terminie 7 dni od daty faktury lub poleceniem zapłaty. Ewentualne koszty bankowe obciążają kupującego.

  • Kupujący nie ma prawa do potrącenia jakiejkolwiek kwoty z należnej od niego ceny zakupu w związku ze stwierdzeniem istnienia roszczenia wzajemnego z jego strony. Kupujący nie ma prawa do odroczenia zapłaty należnej od niego ceny zakupu na podstawie reklamacji dotyczącej dostarczonych towarów.

  • Kupujący dopuszcza się zwłoki w każdym przypadku, gdy nie dokona zapłaty w ustalonym w umowie terminie. Sprzedający ma wówczas prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, doręczając kupującemu zawiadomienie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) ). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek następstwa, jakie to rozwiązanie umowy może mieć ewentualnie dla kupującego.

  • W przypadku zwłoki ze strony kupującego, sprzedający ma prawo obciążyć kupującego odsetkami wysokości 1,5% miesięcznie bądź odsetkami ustawowymi, jeżeli będą one wyższe, począwszy od daty upływu terminu zapłaty faktury do daty całkowitego uiszczenia zapłaty.

  • W przypadku zwłoki ze strony kupującego sprzedający ma również prawo do obciążenia kupującego kwotą straty poniesionej przez sprzedającego z tytułu wahań kursów wymiany walut.

  • Jeżeli uzyskanie zapłaty wymaga zaangażowania osób trzecich, związane z tym koszty sądowe i/lub pozasądowe – wynoszące minimalnie 15% zaległej kwoty – są należne w trybie natychmiastowym i ponosi je kupujący.

 • ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

  • Wszystkie dostarczone produkty pozostają własnością sprzedającego do chwili uiszczenia w pełni wszystkich roszczeń ze strony sprzedającego.

  • Do chwili uiszczenia pełnej należności za dostarczone produkty, kupujący nie ma on prawa do ustanowienia na nich zastawu ani wykorzystania ich w jakikolwiek inny sposób w celu zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku, gdy osoby trzecie zajmą lub wyrażą zamiar tych produktów lub będą chciały uzyskać z nich zaspokojenie swoich roszczeń w jakikolwiek inny sposób, kupujący ma obowiązek poinformować o tym natychmiast sprzedającego.

  • Przy wykonywaniu przez sprzedającego jego praw wynikających z zastrzeżenia własności, kupujący za każdym razem tym będzie w pełni współpracował ze sprzedającym na jego pierwsze żądanie i na własny koszt kupującego. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty, jakie sprzedający poniesie w związku z zastrzeżeniem własności i działaniami podejmowanymi w celu jego realizacji, jak również za wszelkie wynikające z nich bezpośrednie i pośrednie szkody poniesione przez sprzedającego.

  • W odniesieniu do produktów przeznaczonych na eksport, od chwili przybycia tych produktów do kraju przeznaczenia do zastrzeżenia własności zastosowanie mają obowiązujące w kraju przeznaczenia przepisy prawne dotyczące skutków zastrzeżenia prawa własności. Wówczas, jeżeli właściwe prawo dopuszcza taką możliwość, obok postanowień ujętych w punktach od 1 do 3 włącznie obowiązują także następujące postanowienia: W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania przez kupującego, sprzedający ma prawo do natychmiastowego przejęcia w swoje posiadanie dostarczonych produktów, jak również dostarczonych wraz z nimi materiałów opakowaniowych i transportowych i dysponowania nimi według własnego uznania. Jeżeli stanowi tak właściwe prawo, implikuje to rozwiązanie stosownej umowy. Kupujący ma prawo do sprzedaży produktów w ramach normalnego prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa. Kupujący przenosi niniejszym na sprzedającego wszystkie swoje prawa i roszczenia, które są i będą mu należne od osoby trzeciej z tytułu tej sprzedaży. Sprzedający przyjmuje tę cesję praw i roszczeń i zastrzega sobie prawo do osobistego dochodzenia kwoty roszczeń wobec osoby trzeciej z chwilą, gdy kupujący nie będzie się należycie wywiązywać z obowiązku zapłaty i będzie zalegać z płatnościami. Kupujący ma prawo do przetwarzania produktów w ramach normalnego prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa, wraz z produktami pochodzącymi od sprzedającego lub też nie. Proporcjonalnie do tego, w jakiej części produkty sprzedającego stanowią część powstałej rzeczy, sprzedający nabywa prawo (współ)własności w stosunku do tej nowej rzeczy, które to prawo istniejące w danej chwili oraz powstałe w przyszłości kupujący przenosi niniejszym na sprzedającego, a sprzedający je przyjmuje. Jeżeli prawo właściwe stanowi, że sprzedający musi na żądanie zrzec się części otrzymanych zabezpieczeń w przypadkach, gdy przekraczają one o określoną ilość procent należne jeszcze roszczenia, sprzedający dostosuje się do tego z chwilą, gdy zażąda tego kupujący i jeżeli będzie to wynikać z ksiąg rachunkowych sprzedającego.

 • PRAWO WŁAŚCIWE/ SPORY

  • Do wszystkich umów i ofert cenowych, do których mają całkowicie lub częściowo zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, prawem właściwym jest prawo holenderskie z wyraźnym wykluczeniem postanowień konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  • Spory związane z ofertami cenowymi i/lub umowami, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, mogą być przedkładane przez kupującego do rozpatrzenia wyłącznie w sądzie holenderskim posiadającym właściwość miejscową w obszarze, na którym mieści się siedziba sprzedającego. Sprzedający ma prawo do zadecydowania według własnego wyboru, że spory zostaną przedłożone do rozpatrzenia w sądzie posiadającym właściwość miejscową na obszarze, na którym mieści się siedziba kupującego.

  • W odstępstwie od postanowień ujętych w punkcie XI 2., sprzedający i kupujący mogą umówić się, że ewentualny spór zostanie przedłożony do rozpatrzenia komisji arbitrażowej działającej zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Holenderskiego Instytutu ds. Arbitrażu (Nederlands Arbitrage-instituut), której orzeczenie obie strony akceptują jako wiążące.

 • POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach i, zastosowanie mają również odpowiednie przepisy prawa holenderskiego.

  • W przypadku, gdy jakakolwiek część bądź jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków okazało(-a)by się nieważna(-e) według prawa holenderskiego ze względu na sprzeczność z określonym obligatoryjnym przepisem prawnym, nadal wiążące będą pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków. W miejsce tego nieważnego postanowienia przyjmuje się taki sposób postępowania, jakby strony uzgodniły ze sobą postanowienie zgodne ze znaczeniem tego nieważnego postanowienia bądź postanowienie posiadające jak najbardziej zbliżone znaczenie, gdyby wiedziały o tym, że postanowienie to jest nieważne.